Obchodní podmínky eshopu www.mlsnykralik.cz/eshop

provozovaného paní Bc. Pavlínou Šimrovou. IČ: 88184846, Adresa: 6. května 103, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm


I. Obecná ustanovení

1. Obchodní podmínky platí pro objednání zboží nabízeného na webovém rozhraní www.mlsnykralik.cz/eshop
2. Prodávající na webu www.mlsnykralik.cz/eshop nabízí chovatelské potřeby a krmiva pro chov králíků, zakrslých králíků a hlodavců.
3. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy mezi provozovatelem eshopu (dále jen „prodávající“) paní Bc. Pavlínou Šimrovou. IČ: 88184846, Adresa: 6. května 103, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm a fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
4. Tyto obchodní podmínky se nevztaují na případy, kdy kupujícím je právnická osoba nebo osoba, která jedná a kupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a upravovat. Tímto ustanovením není dotčena účinnost předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího na webových stránkách www.mlsnykralik.cz, může ten vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Z uživatelského rozhraní může kupující provádět své objednávky zboží.
2. Objednávky zboží jdou provádět i bez registrace a přístupu do uživatelského rozhraní.
3. V obou případech má kupující povinnost správně vyplnit fakturační údaje, případně údaje o místě dodání zboží.
4. Uživatelský účet je chráněn uživatelským jménem a heslem.
5. Pokud kupující poruší své smluvní povinnosti, či jiným způsobem poškodí prodávajícho, má prodávající právo uživatelský účet zrušit.
6. Uživatelský účet i webové stránky nemusí být kupujícímu nepřetržitě k dispozici. Provozovatel si vyhrazuje právo webové rozhraní odstavit na dobu nezbytně nutnou, a to zejména v případech nutné údržby.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Webové rozhraní obchodu www.mlsnykralik.cz/eshop obsahuje seznam nabízeného zboží k prodeji, včetne cen za jednotlivé zboží.
2. Pro objednání zboží musí kupující vyplnit objednávkový formulář. Na objednávkový formulář se dostane výběrem zboží, prokliknutím do košíku a kliknutím na tlačítko „Objednat“.
3. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku zákazníkovy akceptace obchodních podmínek a následném potvrzení přijetí objednávky od prodávajícího, které doručí na email kupujícího. Akceptaci obchodních podmínek provede zákazník zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři.
4. Prodávající má právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně, či telefonicky.
5. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který řádně nevyplnil objednávkový formulář.
6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit do dvou dnů od kupní smlouvy a to zejmnéna pokud zjistí, že není schopen plně uspokojit objednávku od kupujícího, případně že zjistí, že kupující je osoba, která dříve porušila kupní smlouvu, nebo nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci a bránící uspokojení objednávky.
7. Jestliže prodávající odstupuje od smlouvy je povinen to kupujícímu neprodleně oznámit buď emailem nebo telefonicky a do 5 dnů kupujícímu vrátit peníze za objednávku, jestliže již kupující provedl platbu.
8. Kupující nabývá vlastnických práv ke zboží až v momentě zaplacení celé kupní ceny zboží. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. Rozpor s kupní smlouvou

1. V případě, že věc je při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to buď výměnou věci nebo její opravou. není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
2. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

V. Cena a způsob platby

1. Cena za zboží je zákazníkovi dopředu známa. Na webovém rozhraní www.mlsnykralik.cz/eshop je u každého produktu uvedena jeho cena. Výsledná cena objednávky je součet cen produktů, které si kupující vybral a poplatků za způsob platby a způsob doručení. Všechny poplatky jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a vstupují do konečné ceny. Prodávající není plátcem DPH, výsledná cena je tedy bez DPH.
2. Zákazník má v objednávkovém formuláři možnost zvolit způsob platby. Pokud má způsob platby vliv na výslednou cenu, je výše poplatku v objednávkovém formuláři uvedena a poplatek vstupuje do konečné ceny.
3. Platbu může kupující uhradit v hotovosti v místě provozovny prodávajícího. Dále má kupující možnost platit v hotovosti na dobírku při převzetí zboží. Dále má kupující možnost platit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

VI. Dodací podmínky, termíny

1. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době po příjmu objednávky. Standardní doba expedice zboží skladem činí 24-48hodin, u zboží na objednávku 7-20 pracovních dní (dle typu zboží a rozsahu objednávky).

VII. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

1.Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodů do 14 dnů od převzetí zboží (§ 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb.).
2. Jedná-li se o zboží upravené na míru dle přání kupujícího, 14 denní lhůta na vrácení zboží neplatí.
3. Zboží musí být prodávajícímu vrácené bez poškození a je-li to možné, v původním obalu. Zboží musí být vráceno na adresu provozovny prodávajícího.

VIII. Záruka na zboží a reklamační řád

1. Prodávající poskytuje na prodávaná díla záruku v zákonné výši.
2. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad a číslem objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, popř. vrácením peněz kupujícímu do 10 pracovních dnů.
3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách informovat prodávajícího e-mailem na adresu info@mlsnykralik.cz ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení reklamace.
4. Vyřízení reklamace není pro kupujícího žádným způsobem zpoplatněna. A to ani v případě, že je reklamace zamítnuta.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů : jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo.
2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

X. Závěrečná ustanovení

1. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto obchodních není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
2. Je-li kupujícím právnická osoba, nebo osoba kupující za účelem své podnikatelské činnosti, řídí se kupní smlouva obchodním zákoníkem.

 

V Novém Jičíně dne 1.11.2012